Práce v systému HACCP

Firma provádí veškeré DDD práce v systému HACCP ve více jak 100 potravinářských firmách. Zákazníci oceňují hlavně přednost, že firma zabezpečuje všechny důležité součásti systému, počínaje dokumentací a konče samotným provedením práce. Používáme pouze přípravky schválené pro použití v potravinářských provozech.

PRINCIPY HACCP - Hazard analysis and critical control points

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin, stanovuje všeobecné předpisy o hygieně potravin vztahující se na provozovatele potravinářských podniků.
Výslovně je uložena povinnost inspekčních návštěv všech potravinářských budov a provozů ve frekvencích, které odpovídají rizikům spojených s těmito provozy, aby bylo zaručeno, že na trh se dostanou pouze potraviny neškodné pro zdraví člověka.
Jednou z hlavních zásad uvedených nařízení, je povinnost dodržování principů, obecně známých jako HACCP, což znamená: Analýza rizika a Kritické kontrolní body.

Zásady HACCP spočívají:

a) v identifikaci všech rizik, kterým musí být předcházeno nebo která musí být vyloučena či omezena na přijatelnou úroveň,

b) v identifikaci kritických kontrolních bodů na úrovních, v nichž je kontrola nezbytná pro předcházení riziku, pro jeho vyloučení nebo pro jeho omezení na přijatelnou úroveň,

c) ve stanovení kritických limitů v kritických kontrolních bodech, které s ohledem na předcházení identifikovanému riziku, jeho vyloučení nebo jeho omezení oddělují přijatelnost a nepřijatelnost,

d) ve stanovení a použití účinných monitorovacích postupů v kritických kontrolních bodech,

e) ve stanovení nápravných opatření, jestliže z monitorování vyplývá, že kritický kontrolní bod není zvládán,

f) ve stanovení pravidelně prováděných postupů k ověřování účinného fungování opatření uvedených v písmenech a) až e); a

g) ve vytvoření dokladů a záznamů odpovídajících typu a velikosti potravinářského podniku, jejichž účelem je prokázat účinné používání opatření uvedených v písmenech a) až f).

  • HACCP je tedy systematický způsob analýzy potencionálních rizik v průběhu zpracování, skladování a distribuce potravin a identifikace bodů, tj.  míst, kde se může vyskytnout riziko vzhledem k bezpečnosti spotřebitele
  • HACCP diktuje, jakým obecným způsobem se uskutečňují adekvátní bezpečnostní opatření, k zabránění jakékoliv kontaminace potravin nežádoucími mikroorganizmy,  hmyzem a dalšími živočišnými škůdci
  • HACCP je především prevence, která stanovuje a určuje strategii ochrany před škůdci všeho druhu

Obecné principy uplatnění HACCP

  • Stanovení a určení rizikových míst s ohledem na možnou kontaminaci mikroorganizmy a na možnost zavlečení – usídlení jednotlivých druhů živočišných škůdců
  • Stanovení možných způsobů monitorování a eventuálního hubení jednotlivých druhů škůdců
  • Rozpis pravidelných návštěv za účelem monitorování a ochrany před škůdci
  • Preventivní ochranná opatření ze strany zákazníka a provádějící firmy